Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gaan uit van Techtronix, Doelveld 22, 2550 Kontich, België met ondernemingsnummer 0874.567.737, (hierna: “Techtronix”, “wij”, “we”, “ons”).

Artikel 1: Definities

  • "Klant": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Techtronix een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
  • "Consument": de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
  • "Overeenkomst(en)": alle, in relatie met de Klant, door Techtronix gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Techtronix BV. ("Techtronix").

De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

De leveringsverbintenis van Techtronix van het door de Klant bestelde goed of bestelde dienst aan de door Techtronix vastgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van de Overeenkomst. Indien Techtronix afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de Klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van Techtronix tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat Techtronix de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door Techtronix vooropgestelde prijs die door de Klant werd betaald. De door de Klant betaalde prijs wordt vóór realisatie van de opschortende voorwaarde beschouwd als een waarborg. Techtronix verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van de waarborg de beschikbaarheid tegen deze prijs bij de externe partij na te gaan. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat Techtronix de externe partij raadpleegt, niet beschikbaar is, vervalt deze Overeenkomst en zal Techtronix de door de Klant betaalde waarborg terugstorten, zonder verdere verplichtingen tussen partijen. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat Techtronix de externe partij raadpleegt, beschikbaar is tegen een andere prijs, vervalt deze Overeenkomst en zal Techtronix aan de Klant de keuze laten om deze afwijkende prijs te aanvaarden, waardoor een nieuwe Overeenkomst tot stand komt tussen Techtronix en de Klant.

Artikel 3: Duur en beëindiging

De overeenkomst tussen de Gebruiker en Techtronix wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zowel Techtronix als de Gebruiker mogen deze overeenkomst ten allen tijde beëindigen, en dit met onmiddellijke ingang en zonder een beroep te doen op een rechtbank. Indien de overeenkomst beëindigd wordt, zal de Gebruiker niet langer gebruik kunnen maken van de Diensten. De beëindiging van de overeenkomst laat elektronische facturen en documenten opgeslagen in een Cloudoplossing onverlet.

De Gebruiker beschikt als consument over het recht om binnen veertien (14) dagen na registratie bij de Techtronix Diensten de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen en zonder kosten. Eventuele betalingen in het kader van de Techtronix Diensten die reeds werden uitgevoerd kunnen uiteraard niet op basis van het herroepingsrecht worden teruggedraaid. Om het herroepingsrecht uit te oefenen kan de Gebruiker een email sturen naar siska@Techtronix.be of Hij kan gebruik maken van het modelformulier zoals dat werd opgenomen in Bijlage 2 van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht en achteraan bijgevoegd bij deze Algemene Voorwaarden. Het modelformulier dient ingevuld als bijlage per mail naar het voormelde emailadres gestuurd te worden.

Techtronix heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder enig bericht, zonder beroep op een rechtbank en zonder enige vorm van schadevergoeding of ander verhaal deze overeenkomst te beëindigen en het profiel van de Gebruiker te verwijderen of op te schorten, als de registratie van de Gebruiker of diens gebruik van de Techtronix Diensten (a) een schending uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden of van een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde, (b) de veiligheid of integriteit van de Diensten, de oplossingen van de Betalingsdienstaanbieders, de ondersteunde Cloudoplossingen of een derde in het gedrang brengt of zou kunnen brengen, (c) met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of dergelijke gepaard gaat, of (d) schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.

Techtronix behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen via een bericht in de Techtronix App, de website of via email. De Gebruiker wordt geacht om deze wijzigingen aanvaard te hebben als Techtronix niet binnen de tien (10) werkdagen na datum van de verspreiding van het bericht van Hem een schriftelijke melding ontvangt dat Hij zich verzet tegen de wijzigingen. Indien de Gebruiker zich binnen voormelde periode verzet tegen de wijzigingen, dan zal elke partij het recht hebben om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder een beroep op een rechtbank maar middels eenvoudig bericht (bijvoorbeeld via email) aan de wederpartij. De Gebruiker dient bij zulks bericht een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart te voegen.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen die door Techtronix op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 15 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5.

De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Techtronix worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren per aangetekende zending of elektronisch via info@techtronix.be binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen.

Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de Klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt Techtronix zich alle rechten voor en kan Techtronix bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen.

Artikel 5: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Techtronix opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Een redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten schriftelijk te worden bekendgemaakt aan Techtronix. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Facturen moeten worden betaald binnen de maand na factuurdatum. Indien de Klant na 14 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij in gebreke na de eerste aanmaning waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Indien de Klant in gebreke is, heeft dat de volgende consequenties: (i) over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd; (ii) de Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom, dan wel, indien de Klant een Consument is, het bedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving verschuldigd is; (iii) De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort (en enige voor de Klant gehoste website ontoegankelijk gemaakt) totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan; (iv) Techtronix heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen krachtens artikel 2 en enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk is.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Wanneer de Klant een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of, ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit neemt.

Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij Techtronix hiervan schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. Techtronix zal de Consument vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Techtronix is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

De totale aansprakelijkheid van Techtronix voor schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Techtronix van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Techtronix, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die de Klant onder de overeenkomst verschuldigd is, of, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de Klant in de laatste drie (3) maanden verschuldigd was. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief btw).

Techtronix is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Techtronix wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Techtronix onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een termijn van minstens 14 kalenderdagen ter zuivering van de tekortkoming, en Techtronix ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Techtronix in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 kalenderdagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Techtronix.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Techtronix, alsook voor overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van een doen of nalaten van Techtronix.

De Klant is jegens Techtronix aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. De Klant vrijwaart Techtronix tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten of goederen door of met toestemming van de Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van de Klant zijn, maar de diensten of goederen desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van de Klant hebben gebruikt.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

Techtronix is en blijft ten allen tijde titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de inhoud – met inbegrip van alle aanhorigheden – van de Techtronix Diensten met uitsluiting van de documentatie, tekeningen, schetsen of software van de Betalingsdienstaanbieder, de aanbieder van een ondersteunde Cloudoplossing, de Verzender of de Gebruiker. Techtronix verleent de Gebruiker enkel voor onbepaalde duur een niet-exclusief, onoverdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Techtronix Diensten dat strookt met een normaal gebruik van de Diensten door een normale, voorzichtige Gebruiker.

Artikel 9: Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst gesloten met Techtronix voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Techtronix.

Indien een bepaling van een met Techtronix gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant aan Techtronix worden meegedeeld. Indien de Klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan Techtronix de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de Klant. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Techtronix vormen volledig bewijs van stellingen van Techtronix en de door Techtronix ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.

Artikel 10: Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zullen Techtronix, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat Techtronix de Klant schriftelijk op de hoogte brengt en de overmacht beschrijft, en de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk verderzet wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De Klant zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door Techtronix van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

Artikel 11: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Overeenkomst gesloten met Techtronix is het Belgische recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin Techtronix gevestigd is.